TH | EN | CN

... งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน์ ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Chomtong Industrial & Community Education College
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ในวันที่ 1 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559 ดู 55 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ และคณะครูเจ้าหน้า ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ในวันที่ 1 กันยายน 2559...

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา ณ โรงเรียนแม่แจ่มวิทยาคม ในวันที่ 1 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559 ดู 47 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ และคณะครู ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา ณ โรงเรียนแม่แจ่มวิทยาคม ในวันที่ 1 กันยายน 2559...

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
10 กันยายน 2559 ดู 46 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยหัวหน้างานหลักสูตรนางสาวกัญญา ทาระนัด และคณะครู ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559...

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
22 มิถุนายน 2557 ดู 155 คน
ครูกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา ปูเฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0843731462
อีเมล : 084.pufery@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร