TH | EN | CN

... งานวิทยบริการและห้องสมุด ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานวิทยบริการและห้องสมุด

Chomtong Industrial & Community Education College
นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรฯ
19 กันยายน 2557 ดู 172 คน
นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ของงานวิทยบริการและห้องสมุด มอบให้แก่นักเรียนจำนวน 5 คน ที่เข้าใช้งา...

 

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์
22 มิถุนายน 2557 ดู 131 คน
ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ ...

 

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์1
21 มิถุนายน 2557 ดู 143 คน
ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0856182248
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาพร เนตรแสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-324788
อีเมล : kaekai06@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี