TH | EN | CN

... งานบุคลากร ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานบุคลากร

Chomtong Industrial & Community Education College
พิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
31 กรกฎาคม 2559 ดู 58 คน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายธีรา หมื่นบาล เข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดอำเภอจอมทอง ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559...

 

งานประชุม สัมนา ร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ.
31 กรกฎาคม 2559 ดู 58 คน
ครูสุกัญญา ม่วงอยู่ หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุม สัมนา ร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 ณ  เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์...

 

การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย
30 กรกฎาคม 2559 ดู 47 คน
รองผู้อำนวยการวิทยลัยการอาชีพจอมทอง นายธีรา หมื่นบาล เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

 

อบรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
31 พฤษภาคม 2559 ดู 57 คน
เมื่อวันที่28 พ.ค. 2559  วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำบุคลากรเข้าร่วม อบรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมของวิทยาลัยการ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892348748
อีเมล : Pattranish.m@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานบุคลากร, หัวหน้างาน งานบัญชี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์กร สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุณี อินใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858657774
อีเมล : jaru.in@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB