TH | EN | CN

... งานประกันคุณภาพการศึกษา ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา

Chomtong Industrial & Community Education College
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2 พฤษภาคม 2559 ดู 59 คน
การอบรมสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและสัมมนาเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ วันที่ ...

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
22 มิถุนายน 2557 ดู 118 คน
โครงการจัดทำ SAR ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ...

 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
21 มิถุนายน 2557 ดู 135 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัเเชียงใหม่ ยินดีตอนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา