TH | EN | CN

... งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

Chomtong Industrial & Community Education College
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2558
22 มิถุนายน 2559 ดู 62 คน
วิทยาลัยการชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย   ธุรกิจ ออโต้คาร์แคร์ แผนกวิชาช่างยนต์ ธุรกิจ เมนูรวมมิตร  แผนกวิชาการบัญชี ธุร...

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ ดูงาน ณ รัตนวิทย์ ก๊อปปี้เปเปอร์
23 มกราคม 2558 ดู 101 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ ดูงาน ณ รัตนวิทย์ ก๊อปปี้เปเปอร์ ...

 

สาขางานบัญชี ดูงานโรงงานผลิตน้ำดื่มห้วยทราย
23 มกราคม 2558 ดู 96 คน
สาขางานบัญชี ดูงานโรงงานผลิตน้ำดื่มห้วยทราย ...

 

สาขาการท่องเที่ยว ดูงาน ร้านโอชา เบเกอรี่ หน้าโรงพยาบาลจอมทอง
23 มกราคม 2558 ดู 131 คน
สาขาการท่องเที่ยว ดูงาน ร้านโอชา เบเกอรี่ หน้าโรงพยาบาลจอมทอง ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานการเงิน, ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892348748
อีเมล : Pattranish.m@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานบุคลากร, หัวหน้างาน งานบัญชี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษบา พรมกาวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812564118
อีเมล : tangboy1@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
ชื่อ-นามสกุล : นางกวิสรา จิตณาริน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858652193
อีเมล : mom.mam2005@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์กร สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภญาดา ชัยอาภัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918562102
อีเมล : puisun_nun@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ โปทายี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0850337230
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา