TH | EN | CN

... งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Chomtong Industrial & Community Education College
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ลอง
10 มกราคม 2560 ดู 43 คน
ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยทำการส...

 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่สันติพัฒนา
10 มกราคม 2560 ดู 39 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่สันติพัฒนา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยทำการสอนวิชาช่างเดิน...

 

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
10 มกราคม 2560 ดู 39 คน
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี โดยวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ให้บริการซ่อมบำรุงยาน...

 

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix IT Center ในศูนย์เรียนรู้ ICt ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙
23 ตุลาคม 2559 ดู 59 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถานศึกษานายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น และนายธีราหมื่นบาล รวมทั้งครูและนักเรียน ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix IT Center ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ, หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ อินธิสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ