TH | EN | CN

... สาขางานบัญชี ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานสาขางานบัญชี

Accounting Department
27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยรักและผูกพันจากใจน้องสู่ใจพี่
22 มีนาคม 2560 ดู 63 คน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาการบัญชีจัดโครงการด้วยรักและผูกพันจากใจน้องสู่ใจพี่ ครั้งที่3 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559...

 

โครงการเศรษฐีเงินออม ประจำปี 2559
13 กรกฎาคม 2559 ดู 96 คน
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2559 ชมรมวิชาชีพการบัญชี อวท. วก. จอมทอง ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาจอมทอง ดำเนินการจัดโครงการเศรษฐีเงินออม ประจำปี 2559 เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯ ได้รู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ...

 

ศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ณ บ้านศิลาดล และบริษัท ซันสวีท จำกัด
12 กรกฎาคม 2559 ดู 119 คน
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขางานการบัญชีได้ไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ณ บ้านศิลาดล และบริษัท ซันสวีท จำกัด...

 

ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
12 กรกฎาคม 2559 ดู 155 คน
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 ปวส. 1 สาขางานการบัญชี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี ต่อ สังคม และประเทศชาติ&...

 

ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานการเงิน, ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892348748
อีเมล : Pattranish.m@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานบุคลากร, หัวหน้างาน งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร