TH | EN | CN

... สาขางานยานยนต์ ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานสาขางานยานยนต์

Auto Machanical Division
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4 สิงหาคม 2559 ดู 159 คน
3 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เป็นแก่นนำและชมรมวิชาชีพทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยก...

 

โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร
23 มิถุนายน 2559 ดู 124 คน
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเกียรติจากบริษัทนัติมอเตอร์ (สาขาจอมทอง) อ.จอมทอง จ.เ...

 

คนดีแผนกช่างยนต์
17 พฤษภาคม 2559 ดู 132 คน
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายรัฐธรรมนูญ ยังเฉลิมวงศ์ นักเรียนสาขาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เก็บกระเป๋าเงินได้ซึ่งมีเงินอยู่ภายในจำนวน 1,720 บาท และนำมาให้ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ติดตามหาเจ...

 

โครการช่างยนต์สัมพันธ์สานสายใยน้องพี่ Goodbye seniors
7 มีนาคม 2559 ดู 140 คน
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครการช่างยนต์สัมพันธ์สานสายใยน้องพี่ Goodbye seniors โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น  และนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้...

 

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0827630261
อีเมล : kampanat0141@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เตปิน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847775217
อีเมล : -
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายนุพร คำปัด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612605
อีเมล : tanaka.np@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่นใจ ศิริปัน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-882370
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ