TH | EN | CN

... แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

Basic Technic Department
ทัศนะศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัทเบลบรู๊ค อ๊อฟไซแอม
13 กรกฎาคม 2559 ดู 88 คน
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดย ครูสิทธิศักดิ์ และครูพัตรพงษ์ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ระบบทวิภาคี จำนวน 12 คน ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัทเบลบรู๊ค อ๊อฟไซแอม จำกัด 98 หมู่ 9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอ...

 

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์
22 มิถุนายน 2557 ดู 140 คน
ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ ...

 

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์1
21 มิถุนายน 2557 ดู 161 คน
ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู , ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ :