Posted on 28-October-2021 11:19 AM

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน รูปแบบ on site และ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong