ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3)
11/01/2561 ประกาศ ขอเชิญประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ฉบับร่าง)
11/01/2561 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
11/01/2561 ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหร
11/01/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศรายชื่่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
11/01/2561 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมท
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
11/01/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน( TOR )งานปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศผลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างทั่งไป
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1 รา
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รา
11/01/2561 ร่าง TOR ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยกContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong