Posted on 20 July 2022 08:25 AM


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน มอบหมายหน้าที่ ดังนี้
หัวหน้างาน นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม ตำแหน่ง    
ครูนายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1)    จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2)    จัดทำตารางเรียน ตารางสอนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3)    จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4)    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชา และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5)    จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ                        
6)    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7)    ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต                            
8)    ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร                
9)    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10)    รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา                                 
11)    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12)    จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13)    ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 
 
 

หัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอมา  ตำแหน่ง ครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนกวิชา

นายสิธิพงศ์   ฤทธิ์ธรรมเลิศ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

     
 
     

เจ้าหน้าที่

นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง  ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong