Posted on 12 April 2021 10:05 AM


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่ง ครู

นายวรานนท์ คำมาวัน ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวอลิสา โสภา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ

4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ  ตำแหน่ง ครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวรานนท์ คำมาวัน  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวอลิสา โสภา  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong