Posted on 12 April 2021 15:11 PM


งานวางแผนและงบประมาณ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาวระพีพรรณ อินทะรน ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางอรนุช กันธิยะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกระบบ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจ ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

9. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน  ตำแหน่งครู

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางอรนุช กันธิยะ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong