Posted on 12 April 2021 17:28 PM


งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มอบหมายหน้าที่ดังนี้

หัวหน้างาน นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวันชัย น้อยจันทร์ ตำแหน่ง ครู

นายจีรัง วงค์วุฒิ ตำแหน่งครู

นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

นายวรานนท์ คำมาวัน ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายสมชาย บุญเรือง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวรพันธ์ กันธิยะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวปภิญญา มูลมาวัน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการกสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน

3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวันชัย น้อยจันทร์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจีรัง วงค์วุฒิ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

     
 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวรานนท์ คำมาวัน  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมชาย บุญเรือง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวรพันธ์ กันธิยะ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวปภิญญา มูลมาวัน  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong