Posted on 12 April 2021 13:24 PM


งานอาคารสถานที่ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายพีระพล พลอยศรี ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสมชาย บุญเรือง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวัชระ วงศ์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสุเมธ ลัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางกวิสรา จิตณาริน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายไกรวิทย์ จิตสุข ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางจินตนา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางพิชญาภา บังคมเนตร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวมณีรัตน์ แก้วโสตร์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายนพ สุรินทร์ต๊ะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายวรวุฒิ สุตาคำ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายสุวัฒน์ รัศมี ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายวัฒนา กาวิล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายนุพร คำปัด  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพีระพล พลอยศรี  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมชาย บุญเรือง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชระ วงศ์ปัญญา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุเมธ ลัย  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางกวิสรา จิตณาริน  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นายไกรวิทย์ จิตสุข  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางจินตนา ปัญญาแก้ว  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางพิชญาภา บังคมเนตร  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวมณีรัตน์ แก้วโสตร์  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

 

เจ้าหน้าที่งาน

นายนพ สุรินทร์ต๊ะ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นายวรวุฒิ สุตาคำ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
   
 

เจ้าหน้าที่งาน

นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นายสุวัฒน์ รัศมี  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นายวัฒนา กาวิล  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong