Posted on 12 April 2021 17:58 PM


งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ มอบหมายหน้าที่ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายทศพร สุภาแก้ว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวัชระ วงค์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสุเมธ พิลัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายคณพศ จันทร์เที่ยง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปภิญญา มูลมาวัน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเอื้อมพร แรดสวนสี ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผลจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่ายงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

2. วางแผนดำเนินงานประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถานศึกษาประกอบการหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์

3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

4. กำกับติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทศพร สุภาแก้ว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชระ วงค์ปัญญา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุเมธ พิลัย  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายคณพศ จันทร์เที่ยง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
     
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอาภากร วัลลิภากร  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวปภิญญา มูลมาวัน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวเอื้อมพร แรดสวนสี ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก





Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.th



โทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong