Posted on 27 September 2022 12:42 PM


 

สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

  • แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้องกับการด้านก่อสร้างบ้าน ถนนสะพาน การออกแบบ การเขียนแบบ ตกแต่งภายในการจัดสวน การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • - วิศวกร
    - นายช่างโยธา
    - พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
    - ผู้รับเหมาก่อสร้าง

 
 
 

หัวหน้าแผนกวิชา

นายพัตรพงษ์  วงค์แปง  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายศุภณัฐ  มะโน    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong