TH | EN | CN

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ศึกษาดูงานสถานที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่สำนักงานอัยการฯ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (10 กันยายน 2559)
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยหัวหน้าสาขางาน นางสาวกัญญา ทาระนัด นำนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานสถานที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่สำนักงานอัยการฯ  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายพาณิชย์

220

จัดกิจกรรมโครงการทิ้งขยะถูกที่ดูดีทั้งวิทยาลัย โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (13 กรกฎาคม 2559)
กิจกรรมโครงการทิ้งขยะถูกที่ดูดีทั้งวิทยาลัย ของนักเรียนชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนปวช.2 และปวส.1 ของวิทยาลัยฯ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และ แข่งขันเขียนป้าย รณรงค์ ทิ้งขยะให้ถูกที่ ผลปรากฏว่า ชนะเลิศ นร.ปวช.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ นร.ปวส.1สาขาการบัญชี และรองชนะเลิศอันดับสอง นร.ปวช.2 สาขาการบัญชี

125

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ (12 กรกฎาคม 2559)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวิทาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

152

ทัศนะศึกษาในงาน LANNA EXPO 2016 (12 กรกฎาคม 2559)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาคอมฯ ทัศนะศึกษาในงาน LANNA EXPO 2016 ณ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ทัศนะศึกษาในงาน LANNA EXPO 2016

170

โครงการทิ้งขยะถูกที่ ดูดี ทั้งวิทยาลัย (23 มิถุนายน 2559)
วันที่ 23 มิ.ย.59 ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการทิ้งขยะถูกที่ ดูดี ทั้งวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาให้ความรู้ในการจัดการขยะ ซึ่งชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะดำเนินการขยายผลให้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.59 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย (โรงอาหาร) ต่อไป

66

โครงการพัฒนาทักษะครูคอมพิวเตอร์ด้วย Googl Apps for Education (22 มีนาคม 2559)
ครูกัญญา ทาระนัด หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะครูคอมพิวเตอร์ด้วย Googl Apps for Education ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

153

โครงการส่งเสริมศิลปะ แม่ไม้มวยไทย (26 กุมภาพันธ์ 2559)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปะ แม่ไม้มวยไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1ถึงปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ หอประชุมโรงอาหาร

100

เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2558 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
พวกเราแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคเหนือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

170

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2558 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2558

131

กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ (24 กุมภาพันธ์ 2559)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 10 กุมภาพันธ์ 2559

62

CICEC OPEN HOUSE 2016 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดกิจกรรมในงานการอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC OPEN HOUSE 2016 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

73

ร่วมกับกิจกรรม กาดมั่วรวมใจของแผนกวิชาการบัญชี (24 กุมภาพันธ์ 2559)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับกิจกรรม กาดมั่วรวมใจของแผนกวิชาการบัญชี และได้เปิดร้านไข่ครกและลูกชิ้นปิ้ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

68

โครงการพิมพ์ดีดไทยเพื่อพัฒนาบุคคล (24 กุมภาพันธ์ 2559)
ชมรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิมพ์ดีดไทยเพื่อพัฒนาบุคคล ซึ่งเป็นการแข่งขันพิมพ์สัมผัสไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีนักเรียนทุกสาขาวิชาให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

108

ประชุมเตรียมความก่อนออกฝึกประสบการณ์ กับสถานประกอบการ ของนักเรียนคอมพิวเตอร์ธุกิจ ปวช.2 (29 มกราคม 2559)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวกัญญา ทาระนัด ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับสถานประกอบการของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ ปวช.2 ในวันที่ 22 มกราคม 2559 

71

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธันวาคม 2558)
นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

87

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
1 2