TH | EN | CN

... สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Business Computer
ศึกษาดูงานสถานที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่สำนักงานอัยการฯ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
10 กันยายน 2559 ดู 183 คน
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยหัวหน้าสาขางาน นางสาวกัญญา ทาระนัด นำนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานสถานที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่สำนักงานอัยการฯ  อ.ฮอด จ...

 

จัดกิจกรรมโครงการทิ้งขยะถูกที่ดูดีทั้งวิทยาลัย โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
13 กรกฎาคม 2559 ดู 114 คน
กิจกรรมโครงการทิ้งขยะถูกที่ดูดีทั้งวิทยาลัย ของนักเรียนชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนปวช.2 และปวส.1 ของวิทยาลัยฯ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเ...

 

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
12 กรกฎาคม 2559 ดู 133 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวิทาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559...

 

ทัศนะศึกษาในงาน LANNA EXPO 2016
12 กรกฎาคม 2559 ดู 156 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาคอมฯ ทัศนะศึกษาในงาน LANNA EXPO 2016 ณ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอั...

 

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ การแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์ซอง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (1 กันยายน 2560)

สรุป โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (3 มีนาคม 2560)

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 1/2558 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (18 พฤษภาคม 2558)

ตารางการจัดการเรียนการสอน นักเรียนปวช.1,2,3 ภาคเรียน 2/2557 (20 ตุลาคม 2557)

ตารางการจัดการเรียนการสอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-07-31 (30 กรกฎาคม 2557)

สำหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3 ใบสมัคร+บันทึกกิจกรรมชมรมประจำสัปดาห์ (17 มิถุนายน 2557)