TH | EN | CN

... งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ...   

     * ข้อมูลพื้นฐาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Data Center
ทอสอบ
8 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 6 คน
ทอสอบ ...

 

การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.v-cop.net ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการบัญชี
22 มิถุนายน 2557 ดู 137 คน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.v-cop.net ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการบัญชี ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 อาคา...

 

การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.v-cop.net ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานช่างยนต์ 1/1,1/2
21 มิถุนายน 2557 ดู 201 คน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.v-cop.net ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานยานยนต์ ห้อง1 และห้อง2 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 อาคารพาณิชยกรรม ชั้น 3 วก.จอมทอง  ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา บุญโนนแต้
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0829300428
อีเมล : euro_noon@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

ทอสอบ (8 กุมภาพันธ์ 2561)

อนุมัติให้เล่น Internet ได้เลยทันทีเพียงเชื่อมต่อกับ WiFi ในวิลัย (1 มิถุนายน 2560)

เว็บไซต์ครูผู้สอน (สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขลิ้งหน้าเว็บไซต์) (31 พฤษภาคม 2560)

ระบบติดตามผู้เรียน SMIS เพิ่มรายวิชาในระบบระบบติดตามผู้เรียน (กรณีข้อมูลรายวิชาไม่มีในระบ) (6 มกราคม 2560)

Username และ Password ของนักเรียนนักศึาษา ประจำปีการศึกษา 2559 ใช้สำหรับกรอกข้อมูล V-COP (22 มิถุนายน 2559)

คู่มือ การจัดการเว็บไซต์ระดับฝ่ายงาน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (28 เมษายน 2559)

คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (3 มีนาคม 2559)

คู่มือการกรอกข้อมูลเว็บไซต์ V-COP (19 สิงหาคม 2558)

คู่มือการใช้งานระบบคลังรูปภาพวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (24 เมษายน 2558)

สำหรับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (17 มิถุนายน 2557)