TH | EN | CN

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ศึกษาดูงาน ระบบควบคุมไฟฟ้า ณ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 1 (13 กรกฎาคม 2559)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ศึกษาดูงาน ระบบควบคุมไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, ระบบบำบัดน้ำ ณ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 1 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559

237

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (13 กรกฎาคม 2559)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ขอให้ทุกท่านจงนำองค์ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

70

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (25 พฤษภาคม 2559)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง  ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจอมทอง จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี โดยทางวิทายาลัยการอาชีพจอมนำโดยรองผู้อำนวยการวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ และครูสาขาไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.1 เข้าร่วมโครงการ

รูปภาพจาก: ครูประเสริฐ จิตสุข

98

บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าชุมชน ข่วงเปา 1000 หลังคาเรือน (22 ธันวาคม 2558)
สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมโครงการกับการไฟฟ้า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ออกบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าชุมชน ข่วงเปา 1000 หลังคาเรือน

158

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบลจอมทอง (22 ธันวาคม 2558)
สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบลจอมทอง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557

99

โครงการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศาสนสถาน (22 มิถุนายน 2557)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ดำเนินโครงการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศาสนสถาน ในวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๕๖

195

บริการซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (21 มิถุนายน 2557)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการบริการซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ละเอ๊าะ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. 2558 โดยครูและนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลัง

203

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1