TH | EN | CN

... แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Samon Department
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2557 ดู 177 คน
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2559 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศส่งเสริมการเตรียมความพร้อม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ...

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
21 มิถุนายน 2557 ดู 191 คน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการจัดทำผลการเรียน การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน การรายงานการเยี่ยมบ้านและหอพักของนักเรียน การจัดทำสิ่งปร...

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพร ศิริผ่อง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810261849
อีเมล : winggadear@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0828914169
อีเมล : wanchai.hara@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานปกครอง, ข้าราชการครู หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล, ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918567784
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0856182248
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ :