TH | EN | CN

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (22 มิถุนายน 2557)

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2559 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศส่งเสริมการเตรียมความพร้อม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จัวหวัดเชียงใหม่

176

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (21 มิถุนายน 2557)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการจัดทำผลการเรียน การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน การรายงานการเยี่ยมบ้านและหอพักของนักเรียน การจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ

190

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1