เอกสาร Download


ใบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ปค.วก.-01 (24/10/2566)

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 (06/10/2566)

แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์ (06/08/2564)

แบบฟอร์มรายงานวัสดุคงทนคงเหลือ (06/08/2564)

คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (27/06/2564)


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong