Posted on 12 April 2021 10:30 AM


งานบุคลากร มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่ง ครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวกชพร ศิริผ่อง ตำแหน่ง ครู

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจารุณี อินใจ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. แนะนำเผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษาให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

6. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

7. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ  ตำแหน่ง ครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกชพร ศิริผ่อง  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวจารุณี อินใจ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong